รายละเอียดหลักสูตร

หน้าหลัก

รายละเอียดหลักสูตร

1) อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT สำหรับครูคัดกรอง

คุณสมบัติของหลักสูตร

จำนวน

9 บทเรียน


ระยะเวลา

1:12:05


1) อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT สำหรับครูคัดกรอง

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สำหรับครูคัดกรองหัวข้อการอบรมมีดังนี้ 1) การเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ 2) การดูข้อมูลทะเบียนนักเรียน 3) การเปิดบัญชีและแก้ไขข้อมูลนักเรียนกลุ่มเก่า 4) การเปิดบัญชีและคัดกรองนักเรียนกลุ่มใหม่ 5) การจัดทำแบบฟอร์มนักเรียนยากจน 6) การดูรายงาน 7) การบันทึกเช็คชื่อการมาเรียนและน้ำหนักส่วนสูง

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียน

การอบรมระบบสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ครูคัดกรองและครูประจำชั้นมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูลการคัดกรองของนักเรียนทุนเสมอภาค เช่น การคัดกรอง การเช็คชื่อ น้ำหนักส่วนสูง การเปิดบัญชีพร้อมเพย์ ฯลฯ ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียนระบบปัจจัยพื้นฐานฯ - ครูคัดกรอง (Pre-test)

0:20:00

บทนำและการเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ

0:04:42

บทที่ 1 ทะเบียนนักเรียน

0:01:28

บทที่ 2 นักเรียนกลุ่มเก่า

0:02:46

บทที่ 3 นักเรียนกลุ่มใหม่

0:09:51

บทที่ 4 แบบฟอร์มนักเรียนยากจน

0:08:26

บทที่ 5 รายงาน

0:01:59

บทที่ 6 การมาเรียนและน้ำหนักส่วนสูง

0:02:53

แบบทดสอบหลังเรียนระบบปัจจัยพื้นฐานฯ - ครูคัดกรอง (Post-test)

0:20:00

white-logo

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13

เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

02 079 5475

[email protected]

ข้อมูลติดต่อ

COPYRIGHT © 2022 EQUITABLE EDUCATION FUND ALL RIGHTS RESERVED.