รายละเอียดหลักสูตร

หน้าหลัก

รายละเอียดหลักสูตร

2) อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT สำหรับแอดมินโรงเรียน

คุณสมบัติของหลักสูตร

จำนวน

8 บทเรียน


ระยะเวลา

1:11:13


2) อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT สำหรับแอดมินโรงเรียน

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สำหรับครูแอดมินหัวข้อการอบรมมีดังนี้ 1) การเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ 2) การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 3) การดูข้อมูลทะเบียนนักเรียน 4) การจัดทำแบบฟอร์ม 5) การดูรายงาน 6) การติดตามความก้าวหน้า

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียน

การอบรมระบบสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ครูแอดมินมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูลและดูข้อมูลสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของนักเรียนทุนเสมอภาครวมถึงการคืนเงิน กสศ. และการตรวจสอบสถานะการโอนเงิน (กสศ.) ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียนระบบปัจจัยพื้นฐานฯ - แอดมินโรงเรียน (Pre-test)

0:20:00

บทนำและการเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ

0:04:36

บทที่ 1 จัดการข้อมูล

0:03:14

บทที่ 2 ทะเบียนนักเรียน

0:01:29

บทที่ 3 แบบฟอร์ม

0:13:50

บทที่ 4 รายงาน

0:03:32

บทที่ 5 ติดตามความก้าวหน้า

0:04:32

แบบทดสอบหลังเรียนระบบปัจจัยพื้นฐานฯ - แอดมินโรงเรียน (Post-test)

0:20:00

white-logo

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13

เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

02 079 5475

[email protected]

ข้อมูลติดต่อ

COPYRIGHT © 2022 EQUITABLE EDUCATION FUND ALL RIGHTS RESERVED.