รายละเอียดหลักสูตร

หน้าหลัก

รายละเอียดหลักสูตร

3) อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT สำหรับหน่วยกำกับติดตาม

คุณสมบัติของหลักสูตร

จำนวน

7 บทเรียน


ระยะเวลา

0:56:19


3) อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT สำหรับหน่วยกำกับติดตาม

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคสำหรับหน่วยกำกับติดตาม หัวข้อการอบรมมีดังนี้ 1) การเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ 2) การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 3) การติดตามความก้าวหน้า 4) การติดตามผลการดำเนินงาน 5) การจัดทำแบบรายงานผลการสนับสนุน

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียน

การอบรมระบบสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยกำกับฯ/เขตพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูล ติดตามการทำงานและดูสรุปข้อมูล ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียนระบบปัจจัยพื้นฐานฯ - หน่วยกำกับติดตาม (Pre-test)

0:20:00

บทนำและการเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ

0:01:36

บทที่ 1 จัดการข้อมูล

0:01:31

บทที่ 2 ความก้าวหน้า

0:05:20

บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน

0:04:05

บทที่ 4 แบบรายงานผลการสนับสนุน

0:03:47

แบบทดสอบหลังเรียนระบบปัจจัยพื้นฐานฯ - หน่วยกำกับติดตาม (Post-test)

0:20:00

white-logo

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13

เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

02 079 5475

[email protected]

ข้อมูลติดต่อ

COPYRIGHT © 2022 EQUITABLE EDUCATION FUND ALL RIGHTS RESERVED.