รายละเอียดหลักสูตร

หน้าหลัก

รายละเอียดหลักสูตร

อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น

คุณสมบัติของหลักสูตร

จำนวน

8 บทเรียน


ระยะเวลา

1:27:14


อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น

หลักสูตรอบรบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้นหัวข้อการอบรมมีดังนี้ 1) การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศฯและการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2) การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียน 3) การบันทึกและการสรุปประมวลผลแบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) แบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 4) รายงานการเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (Early Warning) และสถิติรายงาน

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียน

ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบทบาทครูประจำชั้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และเกิดประโยชน์สูงสุด

บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - ครูประจำชั้น (Pre-test)

0:20:00

บทนำ

0:02:18

บทที่ 1 การเข้าใช้งานระบบและข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

0:11:05

บทที่ 2 ข้อมูลคัดกรอง

0:09:41

บทที่ 3 แบบประเมิน SDQ

0:10:43

บทที่ 4 แบบประเมิน EQ

0:03:56

บทที่ 5 รายงาน

0:09:31

แบบทดสอบหลังเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - ครูประจำชั้น (Post-test)

0:20:00

white-logo

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13

เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

02 079 5475

[email protected]

ข้อมูลติดต่อ

COPYRIGHT © 2022 EQUITABLE EDUCATION FUND ALL RIGHTS RESERVED.