รายละเอียดหลักสูตร

หน้าหลัก

รายละเอียดหลักสูตร

อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับแอดมินโรงเรียน

คุณสมบัติของหลักสูตร

จำนวน

6 บทเรียน


ระยะเวลา

0:51:14


อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับแอดมินโรงเรียน

หลักสูตรอบรบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับแอดมินโรงเรียนหัวข้อการอบรมมีดังนี้ 1) บทนำและการเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ 2) การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 3) การติดตามความก้าวหน้า 4) การดูสถิติรายงาน

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียน

ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบทบาทแอดมินโรงเรียน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และเกิดประโยชน์สูงสุด

บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - แอดมินโรงเรียน (Pre-test)

0:20:00

บทนำและการเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ

0:02:18

บทที่ 1 จัดการข้อมูล

0:02:31

บทที่ 2 ติดตามความก้าวหน้า

0:02:51

บทที่ 3 สถิติรายงาน

0:03:35

แบบทดสอบหลังเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - แอดมินโรงเรียน (Post-test)

0:20:00

white-logo

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13

เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

02 079 5475

[email protected]

ข้อมูลติดต่อ

COPYRIGHT © 2022 EQUITABLE EDUCATION FUND ALL RIGHTS RESERVED.